Je bent hier:
LTO-noord-2
LTO Noord Ondernemer Uien
LTO Noord

LTO Noord

LTO Noord is de vereniging van en voor agrarische ondernemers in de 9 provincies boven de Maas. Een actieve vereniging die mee ontwikkelt en innoveert met de agrarische ondernemers . Als belangenbehartiger voor de agrarische sector vormt LTO Noord de schakel tussen haar leden, de overheid, de maatschappij en het bedrijfsleven. Voor de komende jaren zijn 6 speerpunten bepaald in de Koersnota 2025.

‘Op maat’ beïnvloeden van de publieke opinie
We maken beter zichtbaar wat de sector doet en betekent. We gaan uit van onze kracht en treden proactief naar buiten. We gaan actiever inzetten op het beïnvloeden van de publieke opinie. Op het bewustzijn van mensen in onze directe omgeving. Ook verleggen we het accent van algemene, collectieve beïnvloeding naar beïnvloeding namens en met specifieke groepen ondernemers. Meer op maat dus!

Strategisch samenwerken in belangenbehartiging
We gaan van landbouworganisatie naar netwerkorganisatie. Contacten leggen met meer en andere partijen om ons heen en laten zien wat onze meerwaarde is. We zoeken strategische samenwerking met ketenpartijen en gaan vaker gelegenheidscoalities aan om belangen goed te kunnen behartigen.

Ons inzetten voor élke agrariër
We zijn er voor bedrijven in alle sectoren. Voor onder meer de ‘klassieke’ producenten, de bedrijven die vanuit een agrarische basis diensten verlenen aan anderen. We maken ons sterk voor alle leden en dat mag gezien worden!

Aansprekende visies maken, mét leden
We betrekken leden bij de ontwikkeling van gebiedsvisies. Zo ontstaat er een kernachtige en realistische visie, die duidelijk maakt waar LTO Noord voor staat. Met heldere keuzes én grenzen. Een visie die aanspreekt, die verbindt en mensen uitnodigt om zich ook bij ons aan te sluiten.

Meer flexibiliteit in het lidmaatschap
LTO Noord blijft leden een totaalpakket bieden van informatie, kennis, invloed, sociale netwerken en financiële inkoopvoordelen. Maar in de binding met de organisatie brengen we meer flexibiliteit aan. Denk aan arrangementen voor ondernemers die zich kortstondig bij ons willen aansluiten en sub verenigingen voor aankomende, jonge ondernemers.

Leden meer en rechtstreeks betrekken
We gaan leden veel meer rechtstreeks benaderen en betrekken. Via het Digitale Platform van LTO Noord, sociale media en een nieuw in te stellen Ledenpanel kunnen we meningen peilen, input verzamelen, resultaten terugkoppelen en uitleg geven.

LTO Noord is een stakeholder van het Agrofoodcluster.